Generelle betingelser

Nedenstående salgs-/leveringsbetingelser gjelder såfremt ikke annet er avtalt skriftlig mellom partene.

1. Tjenesten

Mr.Pukk Gjenvinning AS skal utføre sine tjenester på en profesjonell og aktsom måte i henhold til gjeldende lover og forskrifter, relevante sikkerhets- og miljøstandarder, og iht. de betingelser som fremgår av denne avtalen. Det forutsettes at kunden i sitt forhold til Mr.Pukk Gjenvinning AS overholder de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, tillatelser, krav og pålegg fra myndigheter som er nødvendig for utførelsen oppdraget.

Om ikke annet er avtalt vil bestillinger normalt sett utføres etter 1-2 virkedager. Det kan i enkelte perioder med stor pågang være lenger responstid. Mr.Pukk Gjenvinning AS vil i så fall informere kunden om forventet hentetidspunkt.

Ved faste hentinger, vil Mr.Pukk Gjenvinning AS tilstrebe å utføre oppdrag til avtalt tid. Hvis dette likevel ikke lar seg gjøre skal Mr.Pukk Gjenvinning AS så langt det er praktisk mulig varsle kunden og avtale nytt tidspunkt for utførelse av oppdraget. Mr.Pukk Gjenvinning AS kan ikke holdes ansvarlig for tap/krav som følge av manglende henting/utførelse av oppdrag.

Dersom det er avtalt faste tømminger, og dette faller på en offentlig fridag eller en bevegelig helligdag, vil tømmingen bli gjennomført 1-2 dager før eller etter fridagen. Denne tilpasningen informeres normalt sett ikke til kunden. Dersom kunden likevel har behov for å tømme utstyr på den angjeldende dagen kan dette bestilles, men vil bli belastet med tilleggsgebyr.

Mr.Pukk Gjenvinning AS har ikke ansvar eller risiko for forsinket levering når dette skyldes forhold utenfor selskapets kontroll.

2. Bruk av underleverandør

Mr.Pukk Gjenvinning AS har rett til å benytte underleverandører ved utførelse av arbeid i henhold til avtalen. Disse vil være forpliktet til å følge samme krav til gjennomføring og kvalitet på tjenestene overfor kunden som Mr.Pukk Gjenvinning AS. Kunden skal imidlertid i alle spørsmål som gjelder avtalen forholde seg direkte til Mr.Pukk Gjenvinning AS.

Kunden kan ikke uten skriftlig samtykke fra Mr.Pukk Gjenvinning AS overføre sine rettigheter/forpliktelser til andre foretak/personer.

4. Pris på tjenestene

Prisen for de avtalte tjenestene fremgår av den på avtaletidspunktet gjeldende prisliste for Mr.Pukk Gjenvinning AS sine tjenester. For tilleggstjenester, fraksjoner eller innsamlingsutstyr som ikke er innbefattet i avtalen benyttes den prislisten som gjelder på faktureringstidspunktet.

Mr.Pukk Gjenvinning AS har rett til uten særskilt varsel å foreta årlig prisjustering i tråd med prisutviklingen i markedet eller ved økning i skatter/avgifter og gebyrer samt vesentlige endringer i leverandørpriser. Ut over dette skal prisøkninger varsles skriftlig.

5. Betaling

Faktura for enkeltoppdrag sendes ut hver måned etterskuddsvis med 14 dagers forfall.

Faktura for abonnementskunder sendes ut kvartalsvis forskuddsvis med 14 dagers forfall.

Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente med 12 % p.a.

7. Plassering av utstyr

Mr.Pukk Gjenvinning AS skal plassere utstyret på avtalt leveringsadresse og anvist plass. Kunden har ansvaret for at tildelt plass for utstyret som skal plasseres tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende lover og regler, herunder brannforskrifter. Det er kundens ansvar å påse at plasseringen ivaretar sikkerheten til personell som skal benytte utstyret, og at uvedkommende ikke får tilgang til utstyret.

Skal utstyret plasseres på sted der det er innført gateleie, er søknad og kostnader forbundet med dette kundens ansvar.

8. Adgang og tilgjengelighet til hentested/oppdragssted

Kunden har ansvaret for at Mr.Pukk Gjenvinning AS har uhindret tilgang til oppsamlingsutstyret til avtalt tid. Kunden er ansvarlig for rydding, snørydding, salting, strøing, fungerende nøkler, nøkkelkort og lignende, samt ellers uhindret adgang til nødvendig manøvreringsområde ved hentestedet.

Der oppsamlingsutstyret skal trilles manuelt frem til bilen, skal hentestedet være på bakkeplan og ikke lenger enn 20 meter fra biloppstillingsplass. Avvik fra dette medfører fakturering av ekstra gangavstand.

Dersom hentestedet/oppdragsstedet ikke er tilgjengelig og Mr.Pukk Gjenvinning AS således ikke kan utføre oppdraget vil kunden bli belastet for bomtur etter gjeldende sats. For abonnementsavtaler vil kunden bli belastet med kostnader til ekstrahenting. 

Mr.Pukk Gjenvinning AS vil så langt det er mulig, etter kundens oppfordring, vente på, eller bidra til tilgang. I så tilfelle belastes ekstraarbeid/ventetid ut over 5 min.

Mr.Pukk Gjenvinning AS kan nekte å utføre et oppdrag hvor ventetiden overstiger 30 minutter.

Kostnader ved flytting av innsamlingsutstyr etter pålegg fra det offentlige, eller på oppfordring fra kunde, belastes kunden.

9. Tap av nøkkel

Dersom nøkkel, adgangskort el. som kunden har lånt ut til Mr.Pukk Gjenvinning AS bortkommer, er Mr.Pukk Gjenvinning AS kun ansvarlig for å dekke kostnadene til kopiering av ny nøkkel eller nytt adgangskort. Kostnader i forbindelse med utskifting av låssystemer eller øvrig tap kan ikke kreves erstattet.

10. Ekstra kostnader

Ekstra kostnader som påløper under utførelse av tjenesten vil bli belastet kunden iht. gjeldende satser. Dette kan f.eks. være bomringavgift, fergekostnader, overtid, ekstra avfall og nødvendig hjelpemann. Dette gjelder både for utførelse av enkeltoppdrag og ved abonnement/rute-kjøring.

11. Ansvar for oppsamlingsutstyr

Kunden skal uoppfordret, umiddelbart etter at oppsamlingsutstyret er levert, undersøke dette. Mr.Pukk Gjenvinning AS tar ikke ansvar for feil som burde vært oppdaget ved en slik undersøkelse, og som ikke blir innrapportert innen én uke fra mottak. Feil som ikke kunne oppdages ved undersøkelsen, skal reklameres omgående når feilen oppdages og senest 3 måneder etter at utstyret er mottatt.

Kunden har vanlig omsorgsplikt for oppsamlingsutstyret og er ansvarlig for tap, skade og generell forringelse som ikke kan tilskrives normal slitasje i leieperioden. Ved skade på utstyret, skal Mr.Pukk Gjenvinning AS uten ugrunnet opphold varsles.

Kunden er ansvarlig for at oppsamlings- og komprimatorutstyr ikke betjenes av personell uten tilstrekkelig kompetanse, samt at utstyret er tilstrekkelig sikret for uvedkommende.

Ved feil eller mangler på utstyret som ikke beror på kundens forhold, skal Mr.Pukk Gjenvinning AS uten ugrunnet opphold etter å ha blitt varslet, enten reparere feilen/mangelen, eller erstatte utstyret med nytt utstyr. Mr.Pukk Gjenvinning AS er da ikke ansvarlig for tap kunden måtte ha lidt før feilen/mangelen ble rettet.

12. Ansvar for oppsamlingsutstyr

Kunden skal uoppfordret, umiddelbart etter at oppsamlingsutstyret er levert, undersøke dette. Mr.Pukk Gjenvinning AS tar ikke ansvar for feil som burde vært oppdaget ved en slik undersøkelse, og som ikke blir innrapportert innen én uke fra mottak. Feil som ikke kunne oppdages ved undersøkelsen, skal reklameres omgående når feilen oppdages og senest 3 måneder etter at utstyret er mottatt.

Kunden har vanlig omsorgsplikt for oppsamlingsutstyret og er ansvarlig for tap, skade og generell forringelse som ikke kan tilskrives normal slitasje i leieperioden. Ved skade på utstyret, skal Mr.Pukk Gjenvinning AS uten ugrunnet opphold varsles.

Kunden er ansvarlig for at oppsamlings- og komprimatorutstyr ikke betjenes av personell uten tilstrekkelig kompetanse, samt at utstyret er tilstrekkelig sikret for uvedkommende.

Ved feil eller mangler på utstyret som ikke beror på kundens forhold, skal Mr.Pukk Gjenvinning AS uten ugrunnet opphold etter å ha blitt varslet, enten reparere feilen/mangelen, eller erstatte utstyret med nytt utstyr. Mr.Pukk Gjenvinning AS er da ikke ansvarlig for tap kunden måtte ha lidt før feilen/mangelen ble rettet.

13. Innsamling

Kunden skal uoppfordret, umiddelbart etter at oppsamlingsutstyret er levert, undersøke dette. Mr.Pukk Gjenvinning AS tar ikke ansvar for feil som burde vært oppdaget ved en slik undersøkelse, og som ikke blir innrapportert innen én uke fra mottak. Feil som ikke kunne oppdages ved undersøkelsen, skal reklameres omgående når feilen oppdages og senest 3 måneder etter at utstyret er mottatt.

Kunden har vanlig omsorgsplikt for oppsamlingsutstyret og er ansvarlig for tap, skade og generell forringelse som ikke kan tilskrives normal slitasje i leieperioden. Ved skade på utstyret, skal Mr.Pukk Gjenvinning AS uten ugrunnet opphold varsles.

14. Sikring av last på pall

Ved lasting på pall er kunden ansvarlig for at godset er forsvarlig stablet og sikret på pallen. Dersom godset ikke er tilstrekkelig sikret mot forskyvning, kan Mr.Pukk Gjenvinning AS avstå fra å transportere godset og fakturere kunden for bomtur. 

15. Eiendomsrett avfallet

Ved lasting på pall er kunden ansvarlig for at godset er forsvarlig stablet og sikret på pallen. Dersom godset ikke er tilstrekkelig sikret mot forskyvning, kan Mr.Pukk Gjenvinning AS avstå fra å transportere godset og fakturere kunden for bomtur. 

16. Særskilte betingelser ved innsamling av farlig avfall

Kunden (avfallsprodusenten) er underlagt et utvidet produsentansvar, og er ansvarlig for farlig avfall helt frem til sluttbehandling og destruksjon. Mr.Pukk Gjenvinning AS overtar ikke eiendomsretten til denne typen avfall ved borttransportering.

Kunden er ansvarlig for å foreta forskriftsmessig deklarering av farlig avfall og basis karakterisere avfall som skal til deponi, jfr. Forskrift om farlig avfall, 2003 § 11.

Farlig avfall skal emballeres, merkes og oppbevares i tråd med gjeldende regelverk for den enkelte avfallstypen. Innsamlingsutstyr skal være egnet for farlig avfall og lagringsplassen skal sikres mot lekkasje og avrenning til grunn. Avfallet må også sikres mot uvedkommende. Kunden er ansvarlig for alle tap og skader som følge av feil emballering, feilaktig samlagring og feil deklarering.

Mr.Pukk Gjenvinning AS vil besørge transport og destruksjon i samsvar med gjeldende lover, regler og gitte tillatelser. Transport av farlig avfall skal skje iht. det til enhver tid gjeldende ADR-reglement.

Eksplosivt, radioaktivt eller smittefarlig avfall er undergitt spesielt strenge restriksjoner, og vil ikke bli hentet av Mr.Pukk Gjenvinning AS uten etter særskilt avtale hvor det er levert eller godkjent egnet utstyr for mottak av slikt avfall.

Ved feilinformasjon om mottatt avfall, forbeholder Mr.Pukk Gjenvinning AS seg retten til å fakturere kunden for alle kostnader relatert dette.

17. Særskilte betingelser ved innsamling av EE-avfall

Kunden er ansvarlig for at EE-avfallet er sortert i henhold hovedgruppene, og at det blir levert i egnet utstyr, kasser, bur eller lignende som er levert eller godkjent av Mr.Pukk Gjenvinning AS. Lyspærer, sparepærer og lysrør må lagres i lukkede kasser, og ikke blandes med annet EE-avfall.

18. Reklamasjon

Vil kunden påberope mislighold fra Mr.Pukk Gjenvinning AS sin side, skal han uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig eller på e-post.

Vedkjennes misligholdet, har Mr.Pukk Gjenvinning AS rett til å rette eller omlevere. Dersom Mr.Pukk Gjenvinning AS ikke innen rimelig tid lykkes å utføre sine forpliktelser, har kjøper rett til å heve avtalen dersom misligholdet må anses som vesentlig.

19. Heving ved kundens mislighold

Mr.Pukk Gjenvinning AS kan etter skriftlig varsel heve avtalen der det foreligger vesentlig mislighold hos kunden i utførelsen av noen av dennes forpliktelser. At kunden antas insolvent eller stopper betalingene skal alltid betraktes som vesentlig mislighold. Mr.Pukk Gjenvinning AS har i slike tilfeller rett til å holde tilbake eventuelle utestående beløp, og kan stanse løpende ytelser iht avtalen, og er da ikke ansvarlig for tapt fortjeneste, indirekte tap, konsekvenstap og andre følgetap på kundens hånd.

20. Tvisteløsning

Dersom det oppstår en tvist mellom partene i anledning avtalen, eller gjennomføringen av et oppdrag, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører til et akseptabelt resultat for begge parter skal saken avgjøres ved en ordinær domstol. Ved 

Verneting er Nedre Romerike tingrett