Åpenhetsloven
– hva betyr dette for oss?

Åpenhetsloven er utformet for å fremme åpenhet, innsyn og demokratisk deltakelse i offentlige beslutningsprosesser. Det er viktig å merke seg at det kan være begrensninger i retten til innsyn av hensyn til personvern, forretningshemmeligheter eller nasjonal sikkerhet. Disse begrensningene må balanseres mot prinsippet om åpenhet og retten til informasjon.

I vårt konsern har Åpenhetsloven en naturlig posisjon og vi jobber strukturert for å sikre at vi i alle ledd er transparente og har nok informasjon til å vite at vi opptrer rett og tar vårt samfunnsansvar. Vi jobber iherdig for å implementere åpenhetskultur i alle ledd av vår forretning, etterleve lover og forskrifter, og engasjere oss aktivt i kommunikasjon med offentligheten.

I vår virksomhet skal ikke vår fremgang og inntjening gå på bekostning av andres grunnleggende rettigheter.

Under finner du en kort oversikt om hvordan vi jobber med Åpenhetsloven i hverdagen og organisatorisk.
Vi har solid fokus og jobber oss strukturert bedre.

Vi følger til enhver tid gjeldende lover og forskrifter:

Dette gjelder alle relevante lover og forskrifter som omhandler miljø, sikkerhet, gjenvinning, utvinningstillatelser og lignende. Vi har høy grad av kompetanse og jobber strukturert for å være oppdaterte til enhver tid.

Oversikt over offentliggjør nødvendig informasjon:

Vi identifiser hvilke typer informasjon som er relevante for offentligheten i henhold til Åpenhetsloven, som tillatelser, inspeksjonsrapporter, miljøvurderinger og konsekvensutredninger. Dokumentasjon deler vi ved forespørsler, innsyn og orienterer i våre kanaler der det er naturlig og relevant, som for eksempel at dette ligger ute på våre nettsider.

Vi legger til rette for innsynsforespørsler:

Vi har prosedyre for å håndtere innsynsforespørsler fra offentligheten. Disse forespørslene behandles i henhold til Åpenhetslovens krav, og informasjonen tilgjengeliggjøres med mindre det er juridiske grunner til å avslå forespørslene.

Kommuniserer proaktivt:

Vi jobber utover lovens krav og kommuniserer proaktivt med lokal samfunnet og interessegrupper. I bestemte prosjekter har vi informasjonsmøter, rapportering om miljøpåvirkning og regelmessig dialog om virksomhetens aktiviteter og planer.

Utdanning og opplæring:

Vi som ansatte har egne økter om Åpenhetsloven og betydningen av å sikre at informasjon er tilgjengelig for offentligheten. Dette bidrar solid til å skape en kultur for åpenhet internt i organisasjonen slik at alle eier dette i hverdagen i egen rolle.

Vi utvikler og implementer etisk retningslinjer som fremhever viktigheten av åpenhet, integritet og samfunnsansvar i alle virksomhetens aktiviteter.

Aktivt samarbeid med myndighetene:

Vi samarbeider aktivt med offentlige myndigheter for å sikre at alle krav i Åpenhetsloven blir oppfylt. Dette kan inkludere regelmessig rapportering og dialog om relevante pågående saker.

Evaluering og forbedring:

Vi gjennomfører jevnlige evalueringer av selskapets etterlevelse av Åpenhetsloven og identifiser områder der forbedringer kan gjøres.